Вътрешен одит и оценка на риска

Експертите ни по вътрешен одит и оценка на риска могат да предоставят на Вашата организация различни тестове, анализи и консултации с цел да се провери дали са въведени подходящи вътрешни контроли и процеси за постигане на Вашите стратегически и оперативни цели, както и да подпомогне членовете на Вашата организация в по-ефективното изпълнение на задълженията им.

Към положителните резултати, които можете да очаквате от нашите услуги, можем да посочим:

  • Повишаване на оперативната ефективност;
  • Подобрена прецизност, навременност и надеждност на информацията, необходима за вземането на решения;
  • Ранно установяване на потенциални заплахи, което позволява на ръководството своевременно да им обърне внимание.

Екипът ни има богат опит в работа с фирми от обществения и частния сектор, както и с правителствени организации и големи български и международни предприятия. Ние предлагаме богат набор от услуги, които да задоволят специфичните нужди на нашите клиенти. Специализирали сме се основно в следните области:

Услуги по управление на риска и вътрешен одит

  • Оценка на риска и внедрените контроли;
  • Идентифициране и мониторинг на риска;
  • Вътрешен одит;
  • Корпоративно управление;
  • Преглед на оперативната дейност и ниво на производителност;
  • Преглед на бизнес системи;
  • Услуги, насочени към Одит комитети.